+94114912222/+94715678981
5%

கற்றல் உளவியல்


Language: Tamil
Publisher: Chemamadu Pathippagam
Author: Saba Jeyaraja
ISBN: 978-955-1857-028-8
Shipping Weight: 0.21 kg
Size: 21.5x14.1x0.8 cm
No. of Pages: 132
Binding: PaperBack
LKR 190.00 LKR 200.00கற்றல் உளவியல் -சபா.ஜெயராசா
நூலின் உள்ளடக்கம்
கல்வி உளவியல் - விளக்கமும்,விரிவும்,எதிர்பார்ப்புக்களும்
கற்றலின் இயல்பும் விளக்கமும்
மனித வளர்ச்சியும் விருத்தியும் தொடர்பான கோட்பாடுகள்,கவனமும் கற்றலும்
புலக்காட்சி,கற்றலை விளக்கிய உளவியலாளரும் கோட்பாடுகளும்,கற்றலும் சமூக,யக்கமும், பண்டுறாவின் சமூகக் கற்றற் கோட்பாடு
கார்ல் ரொஜர்ஸ் முன்மொழிந்த விளைவீட்டற் கோட்பாடு,கற்றலும் அறிகை உளவியற் சிந்தனா கூடமும்,புறூனரின் அறிகை உளவியலும் பண்பாட்டு உளவியலும் ,மார்க்சிய உளவியற் சிந்தனா கூடமும் வைக்கோட்சியும் ,கற்றல் இடமாற்றம்
கற்றலும் கட்டுமானவாதமும்
நினைவாற்றல் உளவியல் - ஞாபகமும் மறதியும்
நுண்மதி ,ஆக்க மலர்ச்சி
கற்பதைக் கற்றுக்கொள்ளல்

Simillar Books

10%
Off
அமுத வாக்குகள்
LKR 864.00 960.00
10%
Off
10%
Off
Beliefs & Teaching

LKR 720.00 800.00
8%
Off
Valikattalum Alosanayum

LKR 700.00 760.00
8%
Off
5%
Off
கல்வித் தத்துவம்
LKR 530.00 560.00
3%
Off
10%
Off
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Philoshophy- மெய்யியல்
LKR 350.00 350.00
0%
Off
0%
Off
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-6
LKR 150.00 150.00
0%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-10
LKR 250.00 250.00
0%
Off
Varalaru-வரலாறு -Gr-10
LKR 200.00 200.00
-11%
Off
10%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-5
LKR 355.00 395.00
8%
Off
-10%
Off
10%
Off
Puviyiyal-புவியியல்-Gr-12
LKR 315.00 350.00
10%
Off
Kanidham-கணிதம் -Gr-4
LKR 270.00 300.00
11%
Off
Sutradal-சுற்றாடல்-Gr-4
LKR 375.00 420.00
0%
Off
0%
Off
Ulaha Varaipadam-World Atlas-Tamil
LKR 525.00 525.00
0%
Off
Umthathus Salik-Tamil

LKR 350.00 350.00
0%
Off
Duas-பிரார்தனைகள்
LKR 130.00 130.00
6%
Off
6%
Off